26. 1. – Den modlitby za Ukrajinu

Papež František nás zve k modlitbam za mír na Ukrajině a to ve středu 26. ledna 2022:


Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady. Srdečně vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství než stranickým zájmům. Ti, kdo sledují své vlastní cíle na úkor druhých, pohrdají svým lidským povoláním, protože všichni jsme byli stvořeni jako bratři a sestry. Z tohoto důvodu a se znepokojením vzhledem k současnému napětí navrhuji, aby příští středa 26. ledna byla dnem modliteb za mír.


Modlitba sv. Jana Pavla II. za mír:


Modlím se k Tobě, Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!Slyš můj hlas – vždyť je to hlas všech obětí všech válek a všeho násilí mezi jednotlivými národy;slyš můj hlas, když Tě prosím a vlož do srdcí všech lidí moudrost míru, sílu spravedlnosti a radost ze společenství;slyš můj hlas – vždyť mluvím jménem mnoha lidí v každé zemi a v každé epoše dějin, kteří nechtějí válku a jsou připraveni kráčet cestami míru; slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a sílu, abychom vždy dokázali odpovědět na nenávist láskou, na spravedlnost naprostou věrností spravedlnosti, na bídu sebezáporem, na válku mírem.Bože, slyš můj hlas a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír!


Otče náš, jenž jsi na nebesích,posvěť se jméno tvé.Přijď království tvé.Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.Chléb náš vezdejší dej nám dnes.A odpusť nám naše viny,jako i my odpouštíme našim viníkům.A neuveď nás v pokušení,ale zbav nás od zlého. Amen.


Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.Neodmítej naše prosby v našich potřebách,ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,Panno slavná a požehnaná!Paní naše,prostřednice naše,orodovnice naše,u Syna nám smilování vypros,Synu svému nás doporuč,k Synu svému nás doprovoď.


Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji;proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme,a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé,kteří ke zkáze duší světem obcházejí,božskou mocí do propasti pekelné. Amen.