Svátost smíření

Svátost smíření neboli zpověď je především osobním setkáním se vzkříšeným Kristem. To má společné se zbývajícími šesti svátostmi Církve. Jde o svátost uzdravující, ve které Ježíš Kristus prostřednictvím biskupa nebo zplnomocněného kněze odpouští hříchy, kterých se věřící dopustil po křtu. Předpokladem je, že jich kajícník upřímně lituje, vyzná se z nich, a má opravdovou vůli se polepšit a vykonat uložené pokání.

Při přípravě na zpověď je dobré nezapomenout, že Bůh nás bezpodmínečně miluje, že On mnohem více než my touží, abychom žili plným životem. Bůh také naše hříchy, které nám náš život kazí, moc dobře zná a jen čeká, až Mu je ve  zpovědi odevzdáme, aby je On mohl svým odpuštěním zničit. 

Duchovní účinky svátosti smíření jsou:

Dokonalé odpuštění všech litovaných hříchů – tj. navrácení či rozmnožení posvěcující milosti, jednota a přátelství s Bohem.

Smíření s Církví zahrnující i Boží pomoc pro obnovení hříchem zraněných mezilidských vztahů.

Částečné prominutí časných trestů za nespravedlnosti, které byly způsobené již odpuštěnými hříchy (částečné odpustky).

Udělení pomáhající milosti pro oblasti, v kterých je kajícník křehký, aby mohl při budoucích pokušeních lépe obstát.

Zpověď v kostele ve Zlatých Horách – Městě:

První pátek měsíce 17.30 – 17.50

První sobota měsíce 7.00 – 7.30

Po každé mši svaté /na požádání/ nebo po osobní domluvě

Zpověď v kostele ve Zlatých Horách – Ondřejovicích:

Po každé mši svaté /na požádání/ nebo po osobní domluvě