Modlitba a vzpomínka na papeže /video/

Bože, věčný pastýři duší, tvůj služebník papež Benedikt XVI. byl v tvé církvi svorníkem jednoty a lásky a věrným správcem svatých tajemství. Odplať mu jeho péči o celou církev, ať spolu s lidem, který jsi mu svěřil, dosáhne věčné odměny připravené pro všechny, kdo ti oddaně slouží. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Odpočinutí věčné dej mu, ó Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji. Amen.