Modlitby za Ukrajinu, Rusko a Evropu

Od 24. února 2022 tj. ve čtvrtek, pátek a sobotu v 17.30 a pak v neděli v 8.30 zveme na modlitbu růžence za Ukrajinu, Rusko a celou Evropu a to před milostiplným obrazem Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách – Městě. Děkujeme za účast. Děkujeme za dar modlitby.

Dobrý a milosrdný Bože,Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Modlitba sv. Jana Pavla II. za mír:
Modlím se k Tobě, Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!Slyš můj hlas – vždyť je to hlas všech obětí všech válek a všeho násilí mezi jednotlivými národy;slyš můj hlas, když Tě prosím a vlož do srdcí všech lidí moudrost míru, sílu spravedlnosti a radost ze společenství;slyš můj hlas – vždyť mluvím jménem mnoha lidí v každé zemi a v každé epoše dějin, kteří nechtějí válku a jsou připraveni kráčet cestami míru; slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a sílu, abychom vždy dokázali odpovědět na nenávist láskou, na spravedlnost naprostou věrností spravedlnosti, na bídu sebezáporem, na válku mírem.Bože, slyš můj hlas a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír!


Otče náš, jenž jsi na nebesích,posvěť se jméno tvé.Přijď království tvé.Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.Chléb náš vezdejší dej nám dnes.A odpusť nám naše viny,jako i my odpouštíme našim viníkům.A neuveď nás v pokušení,ale zbav nás od zlého. Amen.


Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.Neodmítej naše prosby v našich potřebách,ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,Panno slavná a požehnaná!Paní naše,prostřednice naše,orodovnice naše,u Syna nám smilování vypros,Synu svému nás doporuč,k Synu svému nás doprovoď.


Svatý Michaeli, archanděli, opatruj nás v boji;proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Přikažiš jemu Bůh, pokorně prosíme,a ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana a jiné duchy zlé,kteří ke zkáze duší světem obcházejí,božskou mocí do propasti pekelné. Amen.

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.