23. 12. Den statního smutku – modlitba

Modlitby za oběti

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

Zdrávas Maria, milostiplná,
Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami
a požehnaný je plod života tvého Ježíš.

Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Svatí Boží přátelé ať vás doprovodí. Andělé Páně ať vám vyjdou naproti a přijmou vás mezi sebe. A Představí vás před trůnem Nejvyššího. Kéž vás přijme Kristus, který vás zavolal. Kéž vás andělé k němu dovedou. A představí vás před trůnem Nejvyššího. Ať vám dá Pán věčné odpočinutí a věčné světlo ať vám svítí. Kéž vás andělé k němu dovedou. A představí vás před trůnem Nejvyššího.

Modleme se: Do tvých rukou, Bože, svěřujeme bratry a sestry, neboť věříme, že žijou i když zemřeli a prosíme tě: ať jim všechno, čím se v lidské slabosti provinili, tvá milosrdná láska odpustí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.