Začínáme pobožnost 9 prvních pátků

Na první pátek 5. ledna 2024 jako farnost společně zahájíme pobožnost devíti prvních pátků měsíce podle doporučení Pána Ježíše sv. Markétě Alacoque. Začneme v lednu a pobožnost zakončíme v září. Pamatujme na úmysl prožít devět prvních pátku a hlavně na účast na mši svaté a svaté přijímání tento den. Svaté přijímání vyžaduje stav milosti posvěcující a tak příležitost ke svatostí smíření je vždycky v průběhu adorace, která se koná na každý první pátek. Děkuji každému, kdo toto pozvání vykonat pobožnost devíti prvních pátku přijmou a prožijí s pohledem na Ježíšovo Srdce plné dobroty a lásky, pro nás probodené.

Ježíš zjevil svaté Markétě Marii Alacoque:

“Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání. Nezemřou ve stavu nemilosti a bez svátostí. Mé Božské Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm”.

Základy úcty k Ježíšovu Srdci pramení z Písma svatého, zvláště z evangelia sv. Jana. Ve druhé polovině 17. století byla církev pod vlivem různých myšlenkových proudů hlavně ve Francii zasažena přílišnou tvrdostí a přísností, takže věřící ztráceli důvěru i víru v Boha a téměř se odcizili přijímání svátostí, zejména eucharistie. V té době se ve francouzském klášteře Navštívení v Paray-le-Monial zjevil Pán Ježíš sestře Markétě Marii Alacoque a řekl: „Toto je Srdce, které tak milovalo lidi, že jim dalo vše, co mělo.“ Zároveň si stěžoval na nevděk lidí, kteří na Jeho nekonečnou lásku odpovídají lhostejností, chladem, nebo dokonce neúctou. Požádal ji, aby ona nahradila to, co druzí zanedbávají, zvláště ji povzbuzoval k přijímání eucharistie, jak často jen může, zejména na první pátky v měsíci. Také ji žádal, aby se zasadila o zavedení zvláštního svátku ke cti Jeho Srdce a to v pátek po oktávě Božího Těla.

Poselství, které se šíří z Paray-le-Monial, je tedy výzvou k lásce a přátelství s Bohem, s Kristem. Je to naléhavá výzva i v dnešní době. Na nás je, abychom toto pozvání s vírou přijali a stali se radostí a útěchou Ježíšova Srdce. Smír, to je touha milujícího a vděčného srdce odpovídat láskou na lásku.

Pán Ježíš předal sestře Markétě Marii Alacoque přislíbení nabízená všem ctitelům Jeho Nejsvětějšího Srdce. Už po její smrti byla sestavena do známých 12 příslibů:

    Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích.

    Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.

    Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.

    Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.

    Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.

    Duše vlažné se stanou horlivými.

    Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.

    Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.

    Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj a mír.

    Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce.

    Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy v mém Srdci. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.