Pro Charitu Jeseník

Sbírka pobíhá od 1. do 16. ledna 2022

Přispět můžete:

  • koledníkům při tradičním koledování (pokud to situace dovolí)
  • do kasiček umístěných v obcích a městech
  • přes ONLINE KOLEDU ZDE
  • přímo na účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Jeseník: 777988008

Celkový výnos Tříkrálové sbírky na Jesenicku se dělí podle následujícího klíče:

  • 65% pro místní Charitu Jeseník
  • 15% pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou
  • 10% na humanitární pomoc
  • 5% na Charitu Česká republika
  • 5% na režii sbírky

Záměr využití výtěžku:

Výtěžek bude použit na výstavbu Denního stacionáře Šimon v Jeseníku

O sbírce:

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Jedná se o celostátní sbírku, jejíž výtěžek pomáhá již od roku 2001 lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podporuje charitní projekty na celém území České republiky. Vždy okolo 6. ledna se do ulic měst a vesnic vydávají skupinky tříkrálových dobrovolníků.

Oblečení jako tři bájní mudrci z východu, kteří se přišli poklonit do Betléma narozenému Ježíškovi, přicházejí koledníci každoročně také na Jesenicku k lidem, zpívají koledu a přejí úspěšný nový rok. Poté prosí o dobrovolný příspěvek do připravené zapečetěné pokladničky. Posvěcenou křídou napíší na dveře nápis K+M+B+rok. Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování.

Charitní tříkráloví koledníci jsou rozeznatelní podle plastových kasiček s logem Charity a na vyžádání se mohou prokázat průkazkou, která je potvrzená naší diecézní charitou a musí taktéž obsahovat podpis vedoucího koledníka. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji uvedenými na průkazu totožnosti. Dále by si měli dávat dárci pozor na pečlivě zapečetěné kasičky, do kterých vhazují své dary. Kasičky s nálepkou Charity Česká republika jsou zapečetěny místně příslušným městským či obecním úřadem /zdroj: jesenik.charita.cz/