17. 3. Modlitba za město u sv. Josefa

V úterý 19. března je Slavnost sv. Josefa. My chceme už v neděli 17. března 2024 prosit o Jeho mocnou přímluvu. Svatý Josef je patronem Čech (od r. 1654) i jiných zemí, posléze jej papež Pius IX. vyhlásil za Ochránce všeobecné církve (8. 12. 1870); jmenovitě je uváděn patronem karmelitánů, manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže, dělníků, všech pracujících se dřevem, vychovatelů, cestujících, vyhnanců. Je vzýván v zoufalých situacích i při bytové nouzi, a zvláště je patronem dobré smrti.

Sv. Josef pocházel z královského rodu Davidova a v evangeliu je nazván mužem spravedlivým. Bohem byl vyvolen za snoubence Panny Marie. V jejich ctnostném manželství jim byla pojítkem Boží láska, která je obdařila zázračně počatým plodem, jenž se stal naší spásou. Jejich život nebyl snadný, ale naopak, protože ke spáse nevede cesta pohodlím. Přesto je plná radosti, neboť je to cesta víry, plná lásky a života ve spojení s Bohem.

Sv. Josef zemřel v Nazaretě ještě před veřejným vystoupením Pána Ježíše.

V den 150. výročí titulu Ochránce všeobecné církve papež František vyhlásil Rok svatého Josefa, který trval do 8. 12. 2021. V tomto roce platilo mimořádné stanovení podmínek pro získání odpustků.

Na přímluvu tohoto velkého světce chceme se modlit také za naše město a za mír v Evropě a na celém světe v neděli – 17. března.

Ve farním kostele Panny Marie Nanebevzaté bude v 8.30 modlitba růžence a v 9.00 mše svatá. Po mši svaté bude průvod na náměstí ve Zlatých Horách, kde se u sochy sv. Josefa /u městského úřadu/ pomodlíme litanii k sv. Josefu a proneseme modlitbu za naše město.

Modlitba:

Svatý Josefe, uč nás Boha milovat a hříchu se vždy varovat, ať žijeme zde na světě jako Ježíš a Maria s tebou v Nazaretě.

Ježíši, Maria, Josefe, miluji vás, zachraňte duše!

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

Socha sv. Josefa ve Zlatých Horách
Socha sv. Josefa ve Zlatých Horách
Socha sv. Josefa ve Zlatých Horách